Politica si Termeni de Confidentialitate

Politica și Termeni de Confidențialitate
Actualizat 21 Iunie 2018


Cap.1. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului site-ului co-creative-coaching.com.
Această notificare are menirea de a clarifica modalitățile în care folosim datele cu caracter personal ale vizitatorilor, membrilor și potențialilor clienți. Ori de câte ori legislația
în acest domeniu se va modifica, această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile reglementări.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul utilizării acestui site.

Cap.2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
2.1. Dacă sunteți membru al site-ului, vom prelucra date cu caracter personal, cum ar fi:

 • - Nume şi Prenume
 • - Telefon
 • - Adresa de e-mail
 • - Adresa de domiciliu
 • - Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu:
 • - comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în site, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de membru sau în contextul plasării unei solicitări pentru servicii.


2.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele cu caracter personal, pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le completați în cadrul secțiunii de Contact / Newsletter / Programare la o sesiune de coaching, în măsura în care ne contactați în aceste moduri.

Cap.3. Scopurile și temeiurile prelucrării
3.1. Dacă sunteți membru, prelucrăm datele cu caracter personal astfel:

 • - Pentru desfășurarea relației de prestări servicii, respectiv pentru preluarea, validarea, şi facturarea serviciilor pentru care ați optat, informarea asupra modului de livrare a serviciului, detalii privind organizarea (în cazul evenimentelor/ cursurilor).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop are la bază acordul explicit al dumneavoastră, necesar pentru livrarea serviciilor solicitate. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea livrării acestor servicii.

 • - Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor de natură fiscal și de arhivare.

Prelucrarea datelor pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • - Pentru activităţi de acces, respectiv pentru punerea la dispoziție, prin intermediul site-ului a serviciilor solicitate (ex.: cursuri online).

Prelucrarea datelor pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului de membru. Pentru dezabonarea de la primirea acestor servicii puteți folosi opţiunea de dezabonare prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor cu caracter personal, în acest scop, este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop, va avea ca urmare imposibilitatea de a accesa conținutul serviciului solicitat (cursuri online, de exemplu).

 • - Pentru efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, în principal în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru acest scop are la bază interesul de a îmbunătății permanent experiența membrilor pe site. Furnizarea datelor cu caracter personal, în acest scop, este voluntară.

3.2. Dacă sunteți abonat al site-ului, prelucrăm datele cu caracter personal astfel:

 • - Pentru activităţi de informare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări privind subiectul specific site-ului (dezvoltare personala/ coaching/ psihologie).

Prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru acest scop, are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop, prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând aceste comunicări.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • - Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru acest scop, are la bază interesul de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența abonaților site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor cu caracter personal, în acest scop, este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Cap.4. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Prelucram datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți membru, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor de colaborare și ulterior conform obligaţiilor legale (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteți membru și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, vom interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a renunța la serviciile online achiziționate prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai permite accesul la acestea. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 4 de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin un serviciu activ, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după finalizarea acestui serviciu.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cap.5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, etc), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • - pentru administrarea site-ului;
 • - în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale;
 • - pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • -pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • - pentru transmiterea de comunicări de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • - atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


Cap.6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate doar autorităților, în condițiile în care acestea solicita acest lucru în baza unor acțiuni legale.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 679/ 2016), în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

​DREPTUL LA INFORMARE, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, conform celor descrise în prezentul document;
DREPTUL DE ACCES LA DATE, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
DREPTUL LA RECTIFICARE, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor să anonimizăm aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII în măsura în care:
- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR, respectiv
- dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
- dreptul ca aceste date să fie transmise, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
DREPTUL LA OPOZIȚIE– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
DREPTUL DE A VĂ ADRESA AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SAU INSTANȚELOR COMPETENTE, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: alexandra_codleanu@co-creative-coaching.com
Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link https://www.co-creative-coaching.com/despre-cookies

+ 4 0726 200 928